สิ่งพิมพ์ คือ สื่อกลางการสื่อสารระหว่างคน แผนก ฝ่าย หรือ องค์กรต่างๆ โดยงานพิมพ์มีหลายประเภทแบ่งจากจุดประสงค์ของการใช้งานนั้นๆ