นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอันอื่นเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

Privacy Notice for Customers

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น และกรรมการ

Privacy Notice for Shareholders and Directors

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง

Privacy Notice for Suppliers and Related Persons

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นพนักงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน และผู้ฝึกงาน

Privacy Notice for Job Applicants, Internship Applicants, and Interns

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

Privacy Notice for TOP Employees

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

Privacy Notice for CCTV