กระดาษความร้อน กระดาษใบเสร็จ คืออะไร ทำไมไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์

กระดาษความร้อน กระดาษเทอร์มอล กระดาษใบเสร็จ หรือกระดาษพิมพ์ใบเสร็จนิยมนำมาใช้พิมพ์เป็นกระดาษใบเสร็จรับเงิน โดยต้องใช้กับเครื่องพิมพ์ความร้อน และจะอยู่ในรูปแบบของม้วนทั้งหมด